Elementary school gym – architect Jovan Mitrovic

Obrenovac, Serbia